Obchodní podmínky

Obsah stránky:

A) Úvod

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webové stránce www.sapekor.com.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je uložena u prodávajícího. Prodávající umožní přístup kupujícímu k uzavřené kupní smlouvě na základě jeho žádosti učiněné minimálně v elektronické for­mě.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

B) Kontaktní údaje

Internetový obchod: www.sapekor.com
Provozovatel: SAPEKOR s.r.o.
Sídlo společnosti: Lípová 1128, 737 01 Český Těšín
IČ: 01874241
Společnost SAPEKOR s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě (oddíl C, vložka 56813)
Telefon: +420 595 170 141
Email:info@sa­pekor.com
Kontaktní adresa: Lípová 1128, 737 01 Český Těšín
Provozní doba: PO – PÁ 7:00 – 15:30 hod.
Číslo bankovního účtu: 107–8612860227/0100

Prodávající na písemné nebo elektronické sdělení kupujícího reaguje neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů od doručení písemného nebo elektronického sdělení, s výjimkou stížností (viz níže pod bodem Další práva a povinnosti smluvních stran).

C) Uzavření kupní smlouvy

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, cenu zboží, osobu kupujícího, způsob úhrady ceny zboží, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále také jako „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny zboží, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, v tom i elektronicky, či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

D) Cena zboží a náklady na dopravu

Ceny v e-shopu jsou uváděny včetně všech daní a poplatků, vyjma nákladů na doručení zboží, které budou specifikovány v průběhu objednávky zboží v nákupním košíku.

V případě osobního odběru v sídle firmy v Českém Těšíně, se náklady na dopravu neúčtují .

E) Informace o přijímaných způsobech platby

Prodávající přijímá platby následovně :

 • v hotovosti v sídle firmy.
 • dobírkou (hotovostní platba), kdy kupující platí cenu zboží včetně nákladů na dopravu při převzetí zboží od dopravce. Dobírkou je možno zasílat pouze v rámci území České republiky.
 • bankovním převodem (bezhotovostní platba předem), kdy kupující platí cenu zboží včetně nákladů na dopravu před dodáním zboží. Při platbě bankovním převodem kupující vybere při zadávání objednávky „Platba převodem“ a prodávající mu zašle e-mailem zálohovou fakturu. Jako variabilní symbol je třeba uvádět číslo zálohové faktury.
 • platba kartou on-line: při vyplňování objednávky zvolí kupující jako způsob platby „on-line platba kartou“. Po dokončení objednávky kupující klikne na tlačítko „Zaplatit ON-LINE platební kartou Master/VISA“. Poté bude kupující přesměrován na platební bránu GPWEBPAY.CZ, kde provede platební transakci. Kupující by si měl zkontrolovat výši platby podle objednávky a také údaje o prodávajícím v kolonce „Obchodník“.

Daňový doklad (fakturu) zašle prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

F) Doručování zboží

Prodávající dává kupujícímu na vědomí, že zboží kupujícímu odesílá, tj. předá dopravci k přepravě pro kupujícího.

Prodávající dává kupujícímu na vědomí, že dopravu zboží zajišťuje prostřednictvím přepravních společností.

Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží předá dopravci k přepravě pro kupujícího

 • v případě platby na dobírku do dvou pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím,
 • v případě platby bankovním převodem do dvou pracovních dnů ode dne připsání ceny zboží včetně nákladů na dopravu na bankovní účet prodávajícího.

Není-li zboží skladem, prodávající dohodne s kupujícím termín dodání individuálně.

Kupující je povinen zboží převzít. Kupující je povinen při převzetí zboží provést kontrolu zboží.

Návod k obsluze a záruční podmínky odešle prodávající kupujícímu do dvou pracovních dnů po převzetí zboží kupujícím, a to v elektronické for­mě.

Certifikovaný materiálový list a prohlášení o shodě odešle v elektronické formě prodávající kupujícímu do dvou pracovních dnů od jeho žádosti o zaslání, učiněné alespoň v elektronické for­mě.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, stejně jako je kupující povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění zboží za každý den prodlení ve výši 500,–- Kč.

G) Oprávnění spotřebitele odstoupit od smlouvy

Kupující – spotřebitel (kupující, který vstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání) může odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží a v případě, že předmětem smlouvy je dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, ledaže by bylo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Kupující je povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží, a to do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží nepoškozené, nejlépe v původním obalu. Vrácené zboží nesmí jevit známky opotřebení. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Vzor pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE

H) Jakost při převzetí a práva a povinností z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

Vadou výrobku není nepatrná změna technického řešení výrobku či nepatrná vizuální změna výrobku (včetně jiného odstínu barevného provedení) oproti zobrazení výrobku na fotografiích katalogu či vyobrazení na internetových stránkách výrobce. Výrobky jsou neustále vylepšovány ku prospěchu kupujícího, proto se může finální produkt nepatrně lišit od výrobku prezentovaného na fotografii.​

Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na adrese jeho sídla, popř. emailem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

I) Záruka

Prodávající dává kupujícímu na vědomí, že poskytuje záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami ke stažení zde.

J) Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, název, adresa bydliště, dodací adresa, fakturační adresa, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační sídlo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo) byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem plnění předmětu kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům a dále být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje. Kupující je dále oprávněn tyto údaje měnit, popř. písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů je udělován na dobu neurčitou.

Prodávající dává kupujícímu na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

K) Zasílání obchodních podmínek a ukládání tzv. cookies

Registrovaní zákazníci souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

L) Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy České republiky. Prodávající však dává kupujícímu na vědomí, že má zájem na mimosoudním řešení sporů s kupujícím.

Kupující uplatňuje stížnosti u prodávajícího minimálně v elektronické formě. Stížnost kupujícího bude vyřízena do čtrnácti dnů ode dne doručení stížnosti. Kupující se případně může obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 10.10.2016.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zpět do obchodu